Nawigacja

Nawigacja

O szkole

... z Idearium Szkół Pijarskich

 Misji szkoły pijarskiej przyświecają idee, które odwzorowane w praktyce szkolnej składają się na wizerunek pijarskiej placówki oświatowej. Są one następujące:

1. Ewangelia jako norma podstawowa.

2. Chrześcijańska wizja człowieka.

3. Zasada integralnego nauczania i wychowania.

4. Troska o wychowanie religijne z poszanowaniem wolności.

5. Dbałość o wysoki poziom kształcenia.

6. Rozumienie szkoły jako wspólnoty.

7. Współpraca z rodziną.

8. Bezpieczeństwo ucznia.

Kryteria określające tożsamość szkoły kalasantyńskiej:

a. Integralność edukacji.

b. Odniesienie do Boga i do Objawienia chrześcijańskiego w każdej dziedzinie życia szkoły.

c. Rzetelny przekaz wiedzy oraz inspirowanie uczniów do indywidualnych poszukiwań naukowych.

d. Dojrzałe relacje międzyosobowe, oparte na zaufaniu i szacunku.

e. Uprzywilejowane traktowanie uczniów ubogich i potrzebujących.

f. Rozumienie szkoły jako środka służącego odnowie społeczeństwa.

Osoby w szkole pijarskiej

UCZNIOWIE

 W szkole pijarskiej uczniowie są traktowani jako aktywny podmiot dialogu wychowawczego. Poszanowanie godności osobistej ucznia, a zarazem stawianie mu wymagań służących jego integralnemu wychowaniu to cechy charakterystyczne dla pijarskich placówek. Prawa i obowiązki ucznia określa Regulamin szkolny.

 Szkoła pijarska wymaga od rodziców i uczniów wolnej i świadomej decyzji o rozpoczęciu nauki w tej właśnie szkole, a w konsekwencji - nie tylko otwartości, ale i zaangażowania w kształcenie i wychowanie, w tym - w formację religijną. Rodzice ucznia, a w szkołach ponadgimnazjalnych rodzice wraz z uczniem, są zobowiązani wyrazić taką decyzję na piśmie.

 Dyrektor szkoły ma obowiązek określić zasady rekrutacji uczniów, zgodnie z prawem oświatowym i zarządzeniem nadzoru pedagogicznego. Zasady rekrutacji uczniów wymagają zatwierdzenia przez Ojca Prowincjała. W zakresie dopuszczonym przez prawo oświatowe. Ojciec Prowincjał powinien mieć możliwość umieszczenia na liście osób przyjętych do szkoły określonej liczby uczniów. Zasady rekrutacji mają też umożliwiać łątwiejszy dostęp do szkoły dzieciom zatrudnionych w niej nauczycieli i innych pracowników oraz rodzieństwu uczniów i absolwentów.

NAUCZYCIELE

 W skład grona pedagogicznego wchodzą nauczyciele świeccy oraz osoby duchowne i zakonne. Nauczyciele świeccy są traktowani w szkole pijarskiej jak bracia i siostry - współpracownicy we wspólnym posłannictwie. Przy zatrudnianiu nauczycieli pierwszeństwo otrzymania pracy mają absolwenci szkoły pijarskiej, którzy spełniają odpowiednie wymagania.

 Nauczyciel szkoły pijarskiej winien posiadać cechy, które pozwolą mu na skuteczne i wiarygodne pełnienie jego misji w szkole. Zaliczyć do nich należy odpowiednie i wciąż uzupełniane przygotowanie zawodowe, umiejętności pedagogiczne, dojrzałość wychowawczą, równowagę emocjonalną, identyfikowanie się ze szkołą i jej zadaniami, autentyczne - a nie wynikające tylko z wymogów prawa pracy - zaangażowanie w życie szkoły, pogłębianie swej wiary, akceptowanie nauki Kościołą, prawość życia, osobistą i wspólnotową formację chrześcijańśką, doskonalenie cech właściwych dla wychowawczych w szkole pijarskiej, świadectwo wiary, troskę o dobro duchowe ucznia, gotowość do służenia swym czasem i swymi siłami także poza podstawowym czasem pracy, rozumienie i realizowanie swego zawodu jako pedagogicznego powołąnia chrześcijańskiego i kalasantyńskiego.

RODZICE

 Szkoła pijarska realizuje swoje zadania przy współpracy z rodzicami uczniów. Od rodziców wymaga się zainteresowania procesem wychowawczym i dydaktycznym, współpracy przy pokonywaniu pojawiających się trudności, uczestniczenia w uroczystościach szkolnych, współodpowiedzialności za kondycję ekonomiczną szkoły. Rodzice zobowiązani są do utrzymywania za szkołą stałego kontaktu i do uczestniczenia w zebraniach rodziców. 

 Szkoła pijarska otacza rodziców troską duszpasterską. Sprawuje ją duszpasterz rodziców lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.

 Organem reprezentującym społeczność rodziców jest Rada Rodziców. Jej działalność określa Regulamin Rady Rodziców.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu
    os. Jana III Sobieskiego 114
    60-688 Poznań
  • tel. 61 823 40 41
    fax. 61 823 40 41


 

Nasi Partnerzy